Qüestions de la contractació fixa discontinua

En aquest article analitzarem algunes qüestions relatives a la contractació fixa discontinua.

En primer lloc cal tenir present que conceptualment aquest tipus de contractació va destinada a totes aquelles activitats empresarials de caràcter cíclic, en que el treballador no  desenvolupa la seva tasca durant tot l’any, sinó exclusivament durant un determinat període o temporada. Per tant, podem afirmar que estem davant un contracte fixe ja que l’activitat es permanent en el temps, en el sentit que es repeteix cíclicament, però discontinu al interrompre’s l’activitat durant un o varis períodes l’any.

Un exemple, serien tots aquells treballadors que desenvolupen la seva tasca en una empresa del sector de l’Hosteleria exclusivament durant els mesos de temporada, situació en la que es troben molts establiments d’aquests tipus en la zona de la costanera de l’Alt Empordà.

Els treballadors que desenvolupen la seva activitat professional en una empresa que té aquest tipus d’activitat estacional,  podrien tenir la consideració de fixes discontinus en l’empresa, encara que el mateix disposi d’un contracte laboral temporal, ja sigui eventual o d’obra i servei. Aquest fet pot implicar que si es compleixen determinats requisits el contracte temporal celebrat entre l’empresa i el treballador sigui declarat en frau de llei, i el treballador tingui la consideració de fixe discontinu i per tant el dret a ser cridat a l’inici de la següent temporada.

L’empresa està obligada a respectar un ordre determinat a l’hora d’anar incorporant els treballadors al inici de cada temporada, aquest ordre l’estableix el conveni col·lectiu aplicable al cas concret però normalment el primer treballador cridat a desenvolupar la seva tasca serà el més antic de cada categoria professional i així successivament.

Aquest fet no implica que els treballadors tinguin dret a començar a treballar cada any el mateix dia, o que hagin de desenvolupar sempre la mateixa tasca, doncs l’empresa podrà adaptar l’inici de la temporada en funció de la situació del mercat, així com anar incorporant la plantilla en funció de les necessitats de l’empresa.

En cas que l’empresa no respectés l’ordre de crida establert el treballador podria interposar un procediment per acomiadament i sol·licitar la indemnització corresponent.

De tot l’exposat fins ara podem afirmar que tant els treballadors com les empreses que desenvolupen la seva activitat professional en sectors com els descrits es troben en una situació de clara inseguretat jurídica.

Els treballadors sovint no saben quan s’iniciarà la temporada, quina durada tindrà la mateixa i en ocasions poder ni tant sols seran cridats a treballar.

Abans de la situació de crisi econòmica actual els treballadors fixes discontinus solien començar a treballar abans de Setmana Santa i gairebé s’allargava la temporada fins el mes d’octubre, aquest fet conjuntament amb les vacances que els hi pertocaven i la probable prestació de desocupació que pugessin percebre durant el període de inactivitat els permetia assegurar-se ingressos la major part de l’any.

Per desgràcia actualment la situació és molt pitjor, doncs les temporades s’inicien molt més tard i finalitzen molt abans, i això sinó hi ha alguna interrupció de l’activitat. Per tant, els treballadors fixes discontinus han vist reduir els seus ingressos els últims anys.

D’altra banda, en determinades ocasions, les estrictes normes d’incorporació dels treballadors fixes discontinus a l’empresa poden comportar que aquesta hagi d’anar incorporant els mateixos en funció de la seva antiguitat i categoria professional, sense poder tenir en consideració altres criteris com podrien ser l’eficiència en el treball, polivalència en les tasques a desenvolupar, el coneixement d’idiomes, etc.

Per últim cal tenir present que cada situació requereix un estudi individualitzat del cas concret, per tal de determinar si la contractació ha estat realitzada correctament i de quins drets disposen tant els treballadors com les empreses que desenvolupen la seva activitat dintre els paràmetres descrits anteriorment.

Anuncis
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close